Vedlejší energetické produkty

Společnost EP Resources CZ a.s. je členem Asociace pro využití energetických produktů (ASVEP), která se zabývá oblastí využívání energetických produktů ve stavebním průmyslu, přípravou technických podmínek pro vedlejší energetické produkty (VEP) a podílí se také na přípravě podkladů pro příslušnou legislativu (technické podmínky využívání, národní strategie a jiné).

Vedlejší energetické produkty jsou produkty vznikající při výrobě elektrické a tepelné energie po spalování tuhých paliv nebo během procesu odsíření spalin. Jedná se o tyto druhy certifikovaných produktů:

  • Popílek (z klasických nebo fluidních kotlů)
  • Struska, škvára, ložový popel
  • Energosádrovec
  • Stabilizát

 

Využití vedlejších energetických produktů

  • Popílky jsou využívány pro výrobu betonů, pórobetonů, cihlářská výroba, výroba cementu, suchých omítkových a zdících směsí, výroba umělého kameniva a keramického zboží, atd.
  • Struska je využívána pro násypy zemních těles pozemních komunikací, zásypy opěrných konstrukcí, zásypy a obsypy liniových staveb inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, plynovody), ostřivo při výrobě cihlářských pálených výrobků
  • Energosádrovec je jako surovina běžně využíván hlavně při výrobě sádrokartonových desek, sádry, při výrobě cementu jako regulátor doby tuhnutí, aktivátor postupu tvrdnutí pórobetonu a dále při výrobě omítkových směsí
  • Stabilizát je certifikovaná směs VEP a pojiva, využívaná hlavně ke zpevnění podloží při výstavbě pozemních komunikací a jiných liniových staveb, výstavbu hrází, modelaci terénu, rekultivace území apod.

Naše společnost v oblasti VEP nabízí prodej suchých a vlhčených VEP vhodných pro rekultivaci ve vybraných lokalitách v ČR., dále nabízíme prodej VEP v rámci ČR i v rámci EU (dle REACH). Samozřejmostí je zajištění dopravy těchto materiálů automobilovou nebo nákladní vlakovou dopravou.

Parametry jednotlivých vedlejších energetických výrobků jsou uvedeny:

Elektrárna Opatovice, a.s.
Pražská Teplárenská a.s.
United Energy, a.s.

T +420 591 002 471

E info@epresources.cz